Reference CreaSign

 
Dvojno priznanje za rešitev CreaSign
 

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev/SEOnet
SEOnet, sistem za elektronsko obveščanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev omogoča hiter in preprost dostop do informacij o družbah, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na borzi. Javne objave izdajateljev vrednostnih papirjev v sistemu SEOnet so skladno s predpisi enakovredne objavam v dnevnem časopisju. Izdajatelji vrednostnih papirjev so po zakonu obvezani do določenih rokov javno objavljati informacije o svojem poslovanju. Gradnik CreaSign zagotavlja elektronski podpis oddaje javne objave, podpisane s strani izdajatelja vrednostnih papirjev, ki objavlja informacijo. SEOnet izda objavitelju potrdilo o prejemu objave, ki pa je s pomočjo gradnika CreaSign ravno tako elektronsko podpisano, v tem primeru s strani sistema SEOnet oziroma Ljubljanske borze.

e-VEM
Državni portal za gospodarske družbe in samostojne podjetnike e-VEM je namenjen čim lažjemu, enostavnemu, hitremu in brezplačnemu poslovanju uporabnikov z javno upravo. Ministrstvo za javno upravo podjetjem in podjetnikom omogoča, da preko portala opravljajo elektronske storitve, povezane z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ustanovitvi ali po njej. Portal vključuje gradnik CreaSign, ki zagotavlja varno ustvarjanje ter preverjanje elektronskega podpisa uporabnika spletnega portala.

Pošta Slovenije
Sodobna poštna storitev moja.posta.si Pošte Slovenije omogoča elektronsko poslovanje fizičnih in pravnih oseb. Storitev, ki temelji na varnem elektronskem poštnem predalu z dodanimi elektronskimi obrazci, je Pošta Slovenije vzpostavila v sodelovanju s podjetjem CREA. Vključeni gradnik CreaSign omogoča preprosto in varno ustvarjanje ter preverjanje elektronskega podpisa uporabnika spletnega portala.

KD Skladi
Družba za upravljanje vzajemnih skladov KD Skladi je v sodelovanju s podjetjem CREA vzpostavila spletno poslovalnico KD Skladi.net, ki omogoča vlagateljem v podsklade KD Krovnega sklada vpogled v stanje in promet njihovih naložb iz domačega naslonjača. S spletnim portalom, ki vključuje gradnik CreaSign, so KD Skladi vzpostavili dodaten kanal za vlagatelje ter obenem poenostavili poslovne procese in poslovanje družbe.

Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI)
»Sodobno elektronsko storitev SVZI.Net smo razvili s pomočjo znanja in izkušenj strokovnjakov družbe CREA, vpeljali pa smo jo z namenom, da delodajalcem prihranimo čim več časa ter jim poenostavimo poslovanje z nami. Proces prejema in obdelave zahtevkov poteka veliko bolj tekoče in sledljivo.«
Maruša Erbežnik, direktorica Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)
»S sodobnim pristopom in rešitvami družbe CREA smo raziskovalnim ustanovam in raziskovalcem zagotovili hitrejšo obdelavo večjega števila standardiziranih obrazcev, obenem pa smo uspeli znižati možnost pojavljanja napak. Slovenske raziskovalne ustanove sprejemajo novo pridobitev z odobravanjem, saj na ta način raziskovalcem prihranimo čas pri opravljanju različnih administrativnih postopkov.«
Mitja Tomažič, vodja informatike v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS

Hypo Leasing
Podjetje Hypo Leasing je za svoje partnerje razvilo skupek storitev sodobnega elektronskega poslovanja. Lizingojemalcem in najemnikom poslovnih prostorov, ki jih oddajajo podjetja skupine Hypo Alpe Adria Group, je omogočeno prejemanje in pregledovanje vseh računov v elektronski obliki ter popoln vpogled in nadzor nad pogodbami o lizingu prek spleta. Elektronski računi so skladni s standardom e-SLOG in zaščiteni z varnim elektronskim podpisom, ustvarjenim z gradnikom CreaSign.

SPL Ljubljana
Podjetje SPL Ljubljana je pripravilo sodobno spletno rešitev MojUpravnik.si in kontaktni center. Celovita rešitev izboljšuje komunikacijo med uporabniki storitev in upravljavskim podjetjem SPL ter postavlja nova merila pri upravljavcih nepremičnin. Varno elektronsko komunikacijo prek spleta zagotavlja v spletni portal vgrajen gradnik CreaSign.

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)
»Z rešitvami podjetja CREA nam je v celoti uspelo zadostiti zahtevam po varnosti in kakovosti storitev na področju elektronske registracije poslovnih subjektov in e-vročanja, ki nam jih postavlja naša zakonodaja. Z namestitvijo rešitve CreaSign smo dosegli združljivost pri izmenjavi e-dokumentov z Ministrstvom za javno upravo. Na navedenem področju se je CREA izkazala kot zelo strokoven in profesionalen ponudnik, ki obvladuje področje varnega elektronskega poslovanja, zato nameravamo rešitev postopno vključiti tudi v druge segmente e-poslovanja.«
Marjan Babič, namestnik direktorice v AJPES

Kapitalska družba
»Ključne prednosti, ki smo jih pridobili z namestitvijo rešitve podjetja CREA, so zagotavljanje varnega in zanesljivega elektronskega poslovanja pri Zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu za javne uslužbence, znižanje stroškov poslovanja ter dvig naše konkurenčne prednosti. Obenem pa nam namestitev postavlja dobre temelje za pripravo novih spletnih elektronskih obrazcev tudi za nekatere druge sklade, ki jih upravlja Kapitalska družba.«
Matic Debelak, vodja oddelka za informatiko in telekomunikacije v Kapitalski družbi

Nova kartica zdravstvenega zavarovanja (KZZ)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je prenovil sistem kartice zdravstvenega zavarovanja. Tehnično zasnovo pametne kartice, ki predstavlja prvo varno napravo za ustvarjanje elektronskega podpisa v Sloveniji, pri kateri so postopki izdaje usklajeni z evropskimi priporočili, je izvedla družba CREA. Elektronsko podpisovanje z novo kartico, ki postopoma nadomešča staro, je bilo preizkušeno z gradnikom CreaSign. CreaSign omogoča elektronsko podpisovanje tudi s kvalificiranimi in ostalimi digitalnimi potrdili, shranjenimi na novi kartici zdravstvenega zavarovanja.

Banka Celje
»Ključne prednosti, ki smo jih pridobili z namestitvijo rešitev CreaForms in CreaSign, so zagotavljanje varnega in zanesljivega elektronskega poslovanja, znižanje stroškov poslovanja ter dvig naše konkurenčne prednosti. Obenem nam namestitev rešitev podjetja CREA postavlja dobre temelje za samostojno pripravo novih elektronskih obrazcev.«
Ivan Gorenjec, pomočnik direktorja sektorja informatike v Banki Celje d.d.

Elektro Ljubljana
»Iskali smo ponudnika rešitev za uvedbo varnega elektronskega poslovanja, s pomočjo katerega bi lahko povečali odzivnost podjetja ter zagotovili uporabniku prijazne in preproste elektronske storitve. V podjetju CREA smo našli strokovnega partnerja s številnimi izkušnjami in referencami. Po uspešni implementaciji rešitev CreaSign in CreaForms se je bistveno zvišala kakovost naših elektronskih storitev, ki jih lahko odjemalci opravljajo iz domačega naslonjača.«
Matjaž Glavič, pom. izvršnega direktorja za dobavo električne energije tarifnim odjemalcem v Elektru Ljubljana d.d.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)
ZPIZ je za svoje uporabnike pripravil spletni portal za posredovanje obrazcev M-4 za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za tehnično izvedbo portala je poskrbel S&T Slovenija, ki je v svoji rešitvi uporabil gradnik CreaSign podjetja CREA. Spletni portal je namenjen posredovanju podatkov o plačah oziroma osnovah in nadomestilih v obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih na elektronskih obrazcih M-4. Vključeni gradnik CreaSign omogoča preprosto ustvarjanje in preverjanje elektronskega podpisa uporabnika spletnega portala.

Microsoft
»Že v preteklih letih smo z uporabo rešitve CreaSign bistveno znižali stroške NT konference, saj smo se izognili pošiljanju papirnatih predračunov in računov udeležencem. Ravno take rešitve dokazujejo poslovno vrednost informacijskih tehnologij in inovativnost naših partnerjev, kot je CREA.«
Jaka Stele, generalni direktor slovenskega Microsofta

Probanka d.d.
Probanka d.d. se je odločila za nadgradnjo svojega spletnega elektronskega bančništva z elektronskim podpisom. Za ustvarjanje in preverjanje elektronskega podpisa je izbrala rešitev CreaSign.

Na vrh